April 16, 2024

Pantun Melayu merupakan manifestasi kebijaksanaan orang Melayu dalam menzahirkan alam sekelilingnya, khususnya tumbuh-tumbuhan, ke dalam bentuk karya sastera. Pemilihan tumbuh-tumbuhan sebagai imej dalam pembayang pantun bukanlah suatu kebetulan, sebaliknya ia mencerminkan keakraban orang Melayu dengan alam sekelilingnya. Artikel ini akan menganalisis hubungan tumbuh-tumbuhan dan lingkungannya berdasarkan pantun Melayu dengan menggunakan pendekatan ekolinguistik.

Ekolinguistik merupakan kajian hubungan antara bahasa dan persekitarannya (Haugen, 1972). Ia melibatkan tiga parameter utama iaitu kepelbagaian, lingkungan dan keterhubungan (Fill & Muhlhausler, 2001). Parameter lingkungan terbahagi kepada tiga jenis iaitu lingkungan fizikal, lingkungan sosial dan lingkungan ekonomi.

Penelitian terhadap pantun Melayu mendapati hubungan tumbuh-tumbuhan dan lingkungannya dapat dilihat dalam konteks tumbuh-tumbuhan sebagai sumber makanan masyarakat. Kartini (2016) menyatakan bahawa pantun Melayu memaparkan pelbagai jenis tumbuhan seperti padi, sayur-sayuran, buah-buahan dan ulaman yang digunakan dalam pemakanan harian masyarakat Melayu. Perkara ini menunjukkan bahawa tumbuh-tumbuhan memainkan peranan penting sebagai sumber makanan berkhasiat yang menyumbang kepada kesihatan dan kelangsungan hidup masyarakat.

Selain itu, hubungan tumbuh-tumbuhan dengan lingkungan sosialnya dapat dilihat dari sudut sumbangannya sebagai bahan perubatan tradisional. Orang Melayu terkenal dengan amalan perubatan herba yang mengguna pakai pelbagai bahagian tumbuhan seperti akar, batang, daun, bunga dan buah sebagai penawar kepada pelbagai penyakit. Pengetahuan ini dizahirkan dalam pantun Melayu, misalnya bunga bakawali dinyatakan sebagai “ubat seribu guna” (Kartini, 2016). Hal ini menunjukkan bahawa selain membekalkan sumber makanan, tumbuh-tumbuhan juga berfungsi menyediakan bahan perubatan untuk kesejahteraan ahli masyarakat.

Pantun Melayu turut menggambarkan hubungan tumbuh-tumbuhan dengan lingkungan ekonomi penduduk. Kartini (2016) menyatakan pantun mendeskripsikan habitat tumbuh-tumbuhan seperti pokok meranti, jelutung dan merbau yang boleh didapati di dalam hutan. Tumbuh-tumbuhan tersebut penting sebagai hasil hutan yang menyumbang kepada ekonomi orang Melayu. Dapatan ini bertepatan dengan pandangan Mohd Azlan et al. (2009) yang menyatakan tumbuh-tumbuhan seperti rotan, pokok buah-buahan dan pokok kayu merupakan sumber ekonomi penting bagi masyarakat tradisional Melayu.

Sebagai rumusan, pantun Melayu merakamkan hubungan yang erat dan saling bergantungan antara tumbuh-tumbuhan dengan lingkungannya, khususnya dari segi sumbangannya kepada pemakanan, kesihatan dan ekonomi masyarakat. Kearifan orang Melayu tentang kepentingan tumbuh-tumbuhan dalam kehidupan mereka dimanifestasikan ke dalam pantun agar pengetahuan ini dapat diwarisi oleh generasi baharu. Dalam konteks kelangsungan warisan, dokumentasi hubungan tumbuh-tumbuhan dan persekitarannya dalam pantun dapat membantu usaha pemeliharaan kearifan tempatan serta memupuk kesedaran tentang kepentingan memulihara khazanah alam ini.

Rujukan:

Fill, A. & Mühlhäusler, P. (Eds.) 2001. The Ecolinguistics Reader: Language, Ecology and Environment. London: Continuum.

Haugen, E. 1972. The Ecology of Language. Stanford: Stanford University Press.

Kartini Abd Wahab. 2016. Profil tumbuh-tumbuhan dalam pantun Melayu. GEOGRAFIA Online Malaysian Journal of Society and Space. 12:11, 29-43.

Mohd Azlan Abdullah, Rosmiza Mohd Zainol, Rosniza Aznie Che Rose & Amriah Buang. 2009. Mengungkap kelestarian pertanian kecil Melayu pada zaman penjajahan British. Geografia Malaysian Journal of Society and Space. 5:3, 76-87.

Number of View :70

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by WP Anti Spam