July 12, 2024

1.0 Pengenalan

Pengeluaran hasil buah-buahan dipengaruhi oleh pelbagai faktor persekitaran yang boleh dikategorikan kepada dua iaitu kekangan abiotik dan biotik (Raza et al., 2019). Faktor abiotik merangkumi sifat tanah, iklim, dan keadaan persekitaran fizikal, manakala faktor biotik pula melibatkan interaksi dengan organisma hidup seperti perosak, penyakit dan persaingan dengan rumpai. Dalam bab ini, pengaruh faktor-faktor persekitaran ini terhadap pertumbuhan, hasil dan kualiti buah-buahan akan dibincangkan dengan lebih lanjut.

2.0 Faktor Abiotik

2.1 Sifat Tanah Sifat tanah seperti komposisi, pH, dan ciri fizikokimia memainkan peranan penting dalam pertumbuhan dan perkembangan pokok buah-buahan. Kesuburan tanah bergantung kepada ketersediaan nutrien seperti nitrogen (N), fosforus (P) dan kalium (K) yang diperlukan untuk tumbesaran optimum tanaman (Shang et al., 2014). Kekurangan nutrien boleh menyebabkan pertumbuhan yang terbantut dan hasil buah yang rendah. Pengapuran pada tanah berasid dan aplikasi baja organik dapat membantu meningkatkan kesuburan dan kualiti tanah untuk pengeluaran buah-buahan (Adilo?lu & Sa?lam, 2015).

2.2 Iklim

2.2.1 Suhu Suhu mempengaruhi pelbagai proses fisiologi tumbuhan termasuk percambahan biji benih, pertumbuhan vegetatif, pembungaan dan pembesaran buah. Setiap spesies tanaman buah-buahan mempunyai julat suhu optimum yang spesifik untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Suhu yang terlalu rendah (beku) atau terlalu tinggi (haba lampau) boleh merosakkan tisu tumbuhan, menjejaskan proses fisiologi dan akhirnya mengurangkan hasil dan kualiti buah (Raza et al., 2019).

2.2.2 Kelembapan

Kelembapan udara dan tanah adalah faktor penting yang mempengaruhi pertumbuhan dan hasil buah-buahan. Kebanyakan spesies buah-buahan tumbuh dengan baik pada kelembapan udara (relative humidity – RH) antara 40-60% (Desta, 2018). Kelembapan yang terlalu tinggi meningkatkan risiko jangkitan penyakit kulat, manakala kelembapan tanah yang rendah akibat kemarau boleh menyebabkan tekanan air (water stress) pada pokok dan menjejaskan perkembangan buah. Oleh itu, pengurusan pengairan yang cekap adalah penting untuk mengekalkan kelembapan tanah yang optimum.

2.2.3 Sinaran Suria
Sinaran suria membekalkan tenaga untuk fotosintesis yang menghasilkan karbohidrat bagi pertumbuhan dan pembentukan buah. Kekurangan sinaran suria akibat lindungan berlebihan atau kepadatan tanaman yang tinggi boleh mengurangkan kadar fotosintesis dan hasil buah. Justeru, amalan agronomi seperti pemangkasan dan sistem perparitan (trellising) yang betul dapat membantu meningkatkan pendedahan buah kepada cahaya suria (Desta, 2018).

3.0 Faktor Biotik

3.1 Perosak dan Penyakit Serangga perosak dan patogen tumbuhan seperti kulat, bakteria dan virus boleh menyebabkan kerosakan fizikal pada buah dan mengurangkan hasil serta kualiti. Contohnya, serangan lalat buah boleh menyebabkan kerosakan fizikal pada buah dan meningkatkan risiko jangkitan sekunder oleh organisma pereput. Penyakit tumbuhan pula boleh menjangkiti pelbagai bahagian pokok seperti akar, daun, bunga dan buah, seterusnya mengganggu proses fisiologi dan mengurangkan produktiviti tanaman. Oleh itu, pemantauan dan kawalan perosak dan penyakit secara bersepadu adalah penting untuk mengurangkan kerugian hasil buah-buahan (Raza et al., 2019).

3.2 Persaingan dengan Rumpai

Kehadiran rumpai di sekitar pokok buah-buahan boleh menimbulkan persaingan untuk mendapatkan nutrien, air dan ruang. Pertumbuhan rumpai yang berlebihan boleh mengurangkan ketersediaan sumber untuk pokok buah-buahan, seterusnya merencatkan pertumbuhan dan mengurangkan hasil buah. Kawalan rumpai secara manual, mekanikal atau kimia adalah penting untuk mengurangkan persaingan dan memastikan pertumbuhan pokok buah-buahan yang optimum (Raza et al., 2019).

4.0 Kesan Perubahan Iklim

Perubahan iklim global memberi impak yang signifikan terhadap pengeluaran buah-buahan. Peningkatan suhu, perubahan corak hujan, kenaikan paras laut dan peningkatan kekerapan kejadian cuaca melampau boleh menjejaskan pertumbuhan, hasil dan kualiti buah-buahan. Suhu yang lebih tinggi boleh mempercepatkan kadar respirasi dan kematangan buah, tetapi dalam masa yang sama boleh mengurangkan kandungan nutrien dan rasa buah. Perubahan corak hujan pula boleh menyebabkan tekanan air atau banjir, seterusnya menjejaskan pertumbuhan pokok dan hasil buah. Justeru, adaptasi amalan agronomi dan penggunaan teknologi yang sesuai adalah penting untuk meningkatkan daya tahan tanaman buah-buahan terhadap perubahan iklim (Raza et al., 2019).

5.0 Kesimpulan

Faktor persekitaran memainkan peranan penting dalam menentukan pertumbuhan, hasil dan kualiti buah-buahan. Faktor abiotik seperti sifat tanah dan iklim serta faktor biotik seperti perosak, penyakit dan persaingan rumpai boleh memberi kesan langsung terhadap produktiviti tanaman buah-buahan. Perubahan iklim global juga menimbulkan cabaran baharu kepada industri pengeluaran buah-buahan. Oleh itu, pemahaman tentang interaksi antara faktor persekitaran dan tindak balas tanaman adalah penting untuk merancang strategi pengurusan yang berkesan bagi mengoptimumkan hasil dan kualiti buah-buahan. Pada masa yang sama, amalan pertanian lestari perlu dipergiatkan untuk mengurangkan impak negatif terhadap alam sekitar dan memastikan kelestarian pengeluaran buah-buahan pada masa hadapan.

Rujukan

Adilo?lu, S., & Sa?lam, M. T. (2015). Some statistical relationships between chrome and nickel contents and some physicochemical properties of Tekirda? Province soils. Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, 12(2), 110-119.

Desta, B. (2018). Review on factors affecting postharvest quality of fruits. Journal of Plant Science & Research, 5(2), 180.

Raza, A., Razzaq, A., Mehmood, S. S., Zou, X., Zhang, X., Lv, Y., & Xu, J. (2019). Impact of climate change on crops adaptation and strategies to tackle its outcome: A review. Plants, 8(2), 34.

Shang, Q., Ling, N., Feng, X., Yang, X., Wu, P., Zou, J., … & Shen, Q. (2014). Soil fertility and its significance to crop productivity and sustainability in typical agroecosystem: A summary of long-term fertilizer experiments in China. Plant and Soil, 381(1), 13-23.

Number of View :194

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Protected by WP Anti Spam